.: Co se děje

Chystá se...


Stalo se...

22.8.2011- Sella Garda 2011-Sella GARDA 2011 – Cortina d´ Ampezzo

.:Návštěvní kniha

Příspěvky


haloooo: haloooo

xcxc: xcxc

1937: undefined

1945: Markets

Archiv

Přidat zprávu


Vaše jméno

Příspěvěk

.:Odkazy

animalbikers

Akce

16.6.2007- Sella vyj??ďka 3a-3. vyj??ďka ?? LU??ICK?? 16.6.2007  Detaily trati: D?lka: 82,5 km , P??ev????en?: 1640 m , Pr??m. stoup??n?: 8% , Max. stoup??n?: 29% , Max. kles??n?: 36% Bikers: Martin Talpa, Ivo Proch??zka, V??clav Musil, Josef Novotn??, Jirka Vavru??ka Start: Jablonn? v Podje??t?d? C?l: D?č?n Do Jablonn?ho jsme p??ijeli celkem pozd? (10:25) a tak jsme začali p?kn? z ostra . Velitel trati Jirka, kter?? nechal doma mapu, z??ejm? kv??li st??le ?iv??m dojm??m ze Z?landu kde jsou mapy k ničemu jsme vyrazili sm?r Lu?ick? po modr?, kter?? vede na Hvozd. My po n? ujeli asi 300m do prvn? k??i?ovatky a hur?? ven z m?sta. P??ejeli jsme st??tovku s po silničce sm?r Ranč Malevil. Kdy? jsme asi 2 km nevid?li modrou, uchl??cholili jsme se modrou skvrnou na asfaltu. Po silnici jsme tak dojeli a? do Ma??enic, kde jsme zase nalezli modrou, kter?? u? ale vedla z ´Hvozdu´ nače? začala rozprava, zda Hvozd nevynech??me, nebo??, ačkoliv jsme m?li v noh??ch asi jen 10 km, bylo dost hodin. V?t??ina rozhodla ?? Na Hvozd??, tak jsme jeli po Modr? na Hvozd. No jeli, prvn?ch p??r km ano, posledn?ch X set metr?? s kolem na ramenou lezli jako Stallone ve filmu Clifhanger. Ov??em na Hvozdu n??s čekalo kr??sn? uv?t??n? . Na Hvozdu je p?kn?? n?meck?? restaurace s ???asn??m v??hledem do d??li. R??di bychom se kochali, kdyby Ivo neopakoval svou hl????ku ??jedem??. Velitel trati bez mapy navrhl zkusit n?meckou stranu a? k Lu?i. Prvn?ch p??r km bylo super. Asfaltov?? sjezd z Hvozdu mezi n?meck??mi turisty, kte??? uskakovali jak pora?en? ku?elky ?? ono kdy? se na n? val? rozb?sn?n?? česk?? bike 70km rychlost? nen? nic p???jemn?ho, k??r kdy? Vencovo kolo doprov??z? charakteristick? smrady linouc? se z nedostatečn? ochlazuj?c?ch se kotouč??:-). Po sjezdu jsme se dostali do upraven? v?sky, kde n??s čekala trasa po červen? (mysl?m), kter?? vedla po p?kn? udusan?m p?sčit?m povrchu a j?zda byla fam??zn?. Ov??em pak jsme se dostali do bodu, kter?? n??m op?t p??ivolal vzpom?nku na Jirku K??nsk??ho, tak ??up kola na ramena a n??sledoval mo?n?? i n?kolika km ??sek no??en?, za to v kr??sn? krajin? kolem skal . A? jsme se dostali k hot??lku pod Lu??. Tam začalo p?kn? stoup??n?čko a tak jsme se za povzbudiv?ho pob?zen? n?meck??ch turistu začali ??plhat vzh??ru na vrchol ve v????ce 742 m. n m. Op?t byla cesta ne ??pln? sj?dn??, jak n??m na sn?mku ukazuje Venca . Na Lu?i jsou kr??sn?? Panoramata . Z Lu?e jsme vzali za vd?k ´červen?´ po kter? jsme jeli na jedlovou. Sjezd z Lu?e byl n??dhern?? , n?koho bolely i ruce. V tomto sjezdu jsme dos??hli nejvy?????ho kles??n? 36% a tak? prvn? de????ov? p??eh????ky, na??t?st? siln?? dub n??m byl dobr??m de??tn?kem. Po p??ekročen? silnice na Varnsdorf st??le po červen? stoup??n?m na Jedlovou. Kdo to nejel, m?l by zkusit, nebo?? posledn?ch cca. 700 m je v solidn?m stoup??n?m a hl????ky na asfaltu o n??ročnosti rozhodn? nelhali. Jenom?e co to bylo pro n??s. My v?d?li, ?e naho??e n??s ček?? bufet, kter?? n??s vysvobod? ze Sahary. Op?t podle tradice jsme si v??ichni dali stejn? j?dlo, no prost? bukvice v ´harapesk??ch´!. Sjezd?k byl op?t v??born?? s ko??enovou vlo?kou . N??sledoval asi 10 km ??sek po červen? po vrstevnici mezi bunkry a? jsme dojeli pod stoup??n? na Studenec. A zde konečn? p??i??la Ivova chv?le pro z?sk??n? fotky m?s?ce, v po??ad? ji? 3 za sebou!!! Mus?m ???ci, ?e jsem se u? zač?nal ob??vat, nebo?? za n??mi v tu dobu bylo ji? v?ce ne? 50 km a st??le nic. Tak?e fotka m?s?ce června je zde . Vrchol Studenec rozhodn? stoj? za n??v??t?vu, nebo?? na vrcholu V??s p??iv?t?? torzo rozhledny. Ta sice nen? bezpečn??, ale n??m nedala a tak se mrkn?te jak to vypad?? . Josefovi rozhledna m??lem u???zla nohu . Samotn?? sestup byl tak? lah??dkou . Dal??? zaj?mavou v?c? na Studenci je kameninov? pole. sjezd byl celkem nebezpečn??, nebo?? cesta je dl???d?n?? kameny, kter? jsou v lese po v?t??inu času vlhk?, tak opatrn?. Po t? jsme pokračovali kolem potoka po červen? do Jet??ichovic. Op?t se jedn?? o moc p?knou cestu s p??r l??vkami a ko??eny. V Jet??ichovic?ch jsme to zap?chli u turistick? mapy a hledali nejkrat??? cestu do D?č?na, nebo?? čas odjezdu se bl??il a mi m?li ji? jen hodinu na cca. 15 km. V?m, je to kr??lovsk?? čas, jenom?e jeden defekt a v??e je jinak. Tu n??m poradil Josef, kter?? mluvil jak prorok: ??Tady v kempu byla takov?? zkratka do V??emil, mysl?m, ?e bych j? mohl naj?t??. Tak jsme jeli za prorokem a hle on nelhal. sice n??m osud p??ihr??l do cesty 2 p??ek???ky, kdy ta prvn? mohla st??t n?koho i finančn? ??jmu. Druh?? pak byla ji? pohod? a n?kdo si dokonce umyl i nohy, jen ??koda, ?e to nikdo neprojel. Z V??emil jsem jako prezident klubu vyzval ostatn? abychom ud?lali vl??ček a zkusili si t??movou pr??ci se st???d??n?m na ??pici. Byl to celkem ??prk a byla to takov?? tečka na z??v?r, aby se n?kte??? pod?vali co se skr??v?? na dn? sil:-). Do D?č?na jsme p??ijeli asi 25 minut p??ed odjezdem vlaku. rozloučili se s Jirkou, kter?? jel do ??st? po ose a m???e si tud?? poznamenat vyj??ďku s cca. 100 km. Pro n??s ov??em dobrodru?stv? nekončilo. Na n??dra?? jsme si koupili j?zdenku, i pro kola. Koupili si občerstven? a hur?? na rychl?k do Lovosic. U vlaku n??s uv?tal B??bochlap s t?m, a?? jdeme dop??edu, ?e tam je n??kladn? v??z, kde nech??pe kola. Tak jsme ??li. Tam jsme p??ekvapili ´King of traina´ kter?? ???kal: ??tak uka?te co m??te??, dali jsme mu j?zdenky a on ale to m??te jako spoluzavazadla a ?e do tohoto rychl?ku lze m?t kola pouze jako zavazadla. T?m si ale nab?hl, nebo?? my byli v p??esile a rozhodnut? neztratit v??hodu z toho plynouc?. A tak jsme si ???kali, ?e baba v ok?nku (on pan? pokladn?), co? Venca zachra??oval pozn??mkou, jako ?e ona byla fakt kus a z toho slovo baba. No prost? traged, kter?? se furt cukal ?e ne, a? hrozilo odjet? vlaku. Tak jsme tam ty kola narvali a odch??zeli do kup? a vedouc? prohodil: ??jestli v??s najdu ve vlaku tak zaplat?te j?zdenku za zavzadla?? nače? mi: ??to v???!??. Sedli do kup? a brumlali co to je za vola, proto?e cena spoluzavazadla i zavazadla jsou naprosto toto?n?. Kdy? k n??m borec do??el tak p??edhodil Ivovi n?jakou vyhl????ku o zavazadlech, chud??k Ivo musel to p??eč?st:-). A my zase jako ?e ne, proto?e pan? v ok??nku v?d?la č?m jedem a tud?? n??m m?la vydat platnou j?zdenku. A pr??vodč?, ?e jsme se m?li informovat. no prost? slovn? p??est??elka trvala asi 10 minut a? to u? nikoho nebavilo, Venca zvednul hlas, pr??vodč? ode??el a bylo vy??e???no. tak t?mto skončila t??et? vyj??ďka. D?kuji v??em a t????m se na čtvrtou v červenci, to u? bude Garda na dohled??..