.: Co se děje

Chystá se...


Stalo se...

22.8.2011- Sella Garda 2011-Sella GARDA 2011 – Cortina d´ Ampezzo

.:Návštěvní kniha

Příspěvky


haloooo: haloooo

xcxc: xcxc

1937: undefined

1945: Markets

Archiv

Přidat zprávu


Vaše jméno

Příspěvěk

.:Odkazy

animalbikers

Akce

21.6.2008- 4. Sella vyj??ďka-Tuto akci si bere pod patronaci Ale??. Douf??m, ?e su poda??? vybrat podobnout trasu jako vloni a t??eba i lep???. Pojede se vlakem do Teplic/krupky apros?m t?mto v??echny, aby si vzali ponaučen? z lo??sk?ho vystoupen? Jirky Vavru??ky, kter?? v z??palu v????niv? debaty zapomn?l Camela ve vlaku a byl tak ochuzen o kr??sn?? v?jezd k Bou??????ku. POPIS: Počas? slibovalo kr??sn?? den, tak nebylo mo?n?, ne? se net???it. Vyjelo n??s 5 a letos konečn? poprv? i Ale??, kter?? m?l celou trasu pod palcem. Pokud n?kdo chcete detailn? popis, spojte se s Ale??em, proto?e j?? toho o trase moc nev?m. BYLA KR?SN?!!!! Celkem jsme najeli 125 km, tak?e byl vytvo??en rekord, co se d?lky trasy t??k?? a p??ev????en? bylo kolem 1800m. Z vlaku jsme vystoupi v Duchcov? a pak u? za sv?? jsme stoupali sm?r Osek a d??le po modr? na Dlouh? louky. Jeliko? začalo m?rn? mrholit, tak jsem r??di zahučeli do hosp??dky na pol?vku. Mezit?m se kolem proh??n?li ??častn?ci maratonu, tak bylo na co koukat. Pot? jsme vyrazili sm?r p??ehrada Fl??je, kde jsme jeli shodnou trasu s ??častn?ky z??vodu a kdy? n??s p??ejel n?jakl?? rozevl??t?? borec, tak se zavelelo ´Do ?iku´ a cel?? SELLA vlak se jak st?hat z??vodn?ky. Samoz??ejm? jsme vyvinuli mnohem vy????? rychlost, tak?e jsme je zmastili a uspokoji tak sv?? ega:-). N??sledn? jsme putovali sm?rem na Moldavu, z n? pak na Nov? M?sto, kde to pro sichr jistila zase pol?vka a z pak u? klasicky na C?novec, ov??em novou trasou – „p??es kolec zp?t pod kopec“ a za m?rn?ho mrholen?. Pak u? hur?? na Kom??rku, Adolfov a sm?r ??st?. Oproti lo??sku tak byla vy??ata cesta na D?č?nsk?? sn??n?k, ale zato hned 3 borci vy??lapali pov?stnou ´nezdolatelnou louku´ p??ed Erbenovou vyhl?dkou. Ti borci byli: J??-Prezident, Ivo a Ale??, ostatn? mohou p??em????let o kru??n?jch 2009. N??sledn?? pr??jezd ??st?m a pak ji? po cyklostezce pod?l vody do Sebuz?na (Buz?kova) a po silnici na horizont mezi Hradi??t?m a Ple??ivcem. to jsme ji? jeli bez Ale??e a dalo se oček??vat ?e se bude ??purtovat. Podle p??edpoklad?? se do t? doby nečinn?? Jirka utrhl a poodjel, za n?m jsme jeli s Pepou, kdy? m? vyru??ila ?ena a mobiln? telefon. D?ky nemu? z?skal Josef cca. 300 n??skok. P??vodn? jsem si myslel, ?e si pojedu pohodičku, kdy? ale zjistil, ?e mi neuj??d?, odhodlal jsem se k dota?en?. To se mi povedlo a Pepu jsem zdolal t?sn? p??ed Hlinnou. St??lo m? to v??ak ji? mnoho sil, nebo?? v tu dobu ji? slunce h????lo jak v Arizon?, ale i tak jsem mu trochu poodjel. V z??v?rečn?m stoup??n? m? v??ak dojel a pronesl demoralizuj?c? v?tu:„Pojď, dojedem ho“, tak jsem mu pod?koval, sv?sil nohy a zvadnul. Tak?e Josef dojel druh?? a pak jsme čekali na slunku v tr??v? na Iva a Vencu. Venca, kter?? s sebou pravideln? voz? dal???ho Vencu, ji? do kopc?? necht?l, ale to co n??s čekalo na vrcholu, kdy? oba dorazili, to n??s doslova ??okovalo. 4. Ivo ??ekl, ?e tak ??lapal a tak se vydal ze sil, ?e ho bol? ruce, co?, p??ev???n?, D??c.Ing.Jirka Csc nemohl pochopit, ale pak n??s dorazil Venca, kter?? pronesl pam??tnou v?tu:" Ty vole j?? jsem psychicky tak v prdeli, ?e jsem se m??lem poblil":-). Sum???? tedy je: jeden j?zdou na kole posiluje ruce a druh?? za??v?? psychick? ??jmy, kter? jej vedou a? k blitk??m:-). Ka?dop??dn? jsme n??sledn? ??vihli cestou mezi hradi??ti do Skalice, kde jsme p??emluvili Iva, ?e se je??t? sj???d? do ??itenic, kde prob??hali Letn? slavnosti a my tak mohli okusit v??tečnou klob??su s nem?n? v??tečnou Svijanksou 11°. to?? v??e, fotky z akce naleznete ve ´FOTOGALERII´ a j?? se t????m na SELLA 5 – posledn? prub????sk?? test p??ed Gardou….. Ahoj